Samozapalenie jako przyczyna pożaru – Tomasz Sawicki

Książka Tomasza Sawickiego Samozapalenie jako przyczyna pożaru (przykłady praktyczne) [Lublin 2022] to bardzo ciekawa pozycja, poruszająca mechanizmy praktyczne powstania procesu samozapalenia szerokiej gamy materiałów palnych podatnych na proces samonagrzewania. Lekturę czyta się bardzo dobrze i myślę, że może zainteresować sporą grupę odbiorców interesujących się ochroną przeciwpożarową. Zwłaszcza, że pozycji o takim zakresie materiału dotąd brakowało na rynku wydawniczym. Poruszono w niej temat procesu samonagrzewania oraz samozapalenia produktów roślinnych, odpadów drzewnych, węgli, nawozów mineralnych, olei, zatłuszczonych tkanin, maczki, pyłów oraz mieszanin chemicznych.

Książka ma jednak parę mankamentów, o których warto wspomnieć. Przedstawiona w niej literatura jest stosunkowo stara i niewiele jest w niej odniesień do pozycji anglojęzycznych. A szkoda i warto byłoby o to wzbogacić ewentualne kolejne wydanie publikacji. Autor nie zadbał należycie o korektę specjalistów z zakresu chemii przed wydaniem swojej książki. Stąd też chemik w wielu momentach musi przymknąć oko na zawarte w pozycji bardzo liczne nieścisłości i błędy merytoryczne. Nie umniejsza to zasadniczo wartości użytkowej książki, ale specjalista poczuje wyraźny niedosyt. Wadą jest też wysoka cena książki, wynosząca 198 zł (pozycja zawiera 200 stron formatu A5). Niemniej jest to wartościowa i bardzo ciekawa publikacja dotykająca problemu samozapalenia, podparta bardzo wieloma przykładami praktycznymi oraz badaniami. Dla odbiorcy będącego ratownikiem, chcącego poszerzyć swój zakres wiedzy w zakresie tematu, lektura jest jak najbardziej godna polecania. Wskazane jest, by autor wydał erratę, co pozwoli na lepszy odbiór pozycji w zakresie specjalistycznym. Poniżej w tabeli przedstawiam wykaz znalezionych w książce nieścisłości merytorycznych.

Strona

Jest

Korekta lub uwaga do tekstu

8

Gryzoń wdrapał się na dach zabytkowego budynku i tam zdechł po zażyciu trucizny zawierającej związki fosforu. Kiedy szczur zaczął się rozkładać, rozpadły się też związki fosforu i powstał wolny fosfor, który jest substancja łatwopalną.

Na pewno nie powstał wolny fosfor gdyż jest zbyt aktywny. Na szlaku przemian mógł powstać fosforowodór (PH3) a zwłaszcza difosfina (P2H4) która jest piroforyczna i ulega zapłonowi w kontakcie z powietrzem. Mogło to nastąpić po przerwaniu ciągłości rozpadającej się tkanki co w konsekwencji doprowadziło do kontaktu z tlenem z powietrza produktów przemian fosforków

11

W literaturze przedmiotu podany jest jedynie jeden przykład samonagrzewania fizycznego, jest to reakcja chloru z wodorem inicjowana przez kwant światła

Nie jest zatem znany przykład samonagrzewania fizycznego. Reakcja chloru z wodorem jest reakcją czysto chemiczną katalizowaną kwantem światła. Takich procesów jest znanych bardzo wiele.

46

Jak wspomniałem, przyczyną wpływającą na samonagrzewanie jest oddychanie wszystkich tkanek oraz organizmów żywych i towarzyszące temu wydzielanie się ciepła. Tymi żywymi organizmami są różne drobnoustroje (np. bakterie i pleśnie) oraz szkodniki (owady i gryzonie)

O ile w przypadku drobnoustrojów można się z tym faktem jak najbardziej zgodzić o tyle uważam że nie ma takiej możliwości w przypadku owadów i gryzoni. Ilość generowanego przez nie ciepła jest znikoma. Mogą natomiast wpływać na strukturę materiału (jego rozdrobnienie) i w ten sposób pośrednio ułatwiać samonagrzewanie w etapach początkowych generowane przez drobnoustroje

55

Liczba kwasowa wyrażana w tekście jest w mg

Warto wyrazić jednostkę w mg KOH/g tłuszczu by czytelnik widział odniesienie wielkości. Ewentualnie opisać ją wcześniej w tekście

61

Przykład 1. W magazynie portowym…

Przykład 1 jest taki sam jak przykład 3 ze strony 56. Po co go powtarzać kropka w kropkę ?

66

Zamiast zwykłych 0,3%

Powinno być 0,04%. Tyle bowiem wynosi w przybliżeniu zawartość CO2 w powietrzu

75

Tabela 8

Czy czasem znaki w tabeli nie powinny wskazywać, iż temperatura przekroczyła 80oC ? Wtedy znak powinien być odwrotny.

81

A także substancje mineralne jak arsen, uran, gal i german i szugnit o zawartości pierwiastka węgla do 98,2% masowych

Arsen, uran, gal i german to pierwiastki a nie substancje mineralne. Można mówić o minerałach zawierających te pierwiastki. Zresztą w tej konstrukcji zdania można mylnie interpretować, że wszystkie wymienione składniki zawierają do 98,2% węgla, co tyczy de facto tylko szugnitu.

88

Czynniki wpływające na samozapalenie (cała strona)

W tekście są błędy składniowe. Nie można tez mówić że najwyższą skłonność do samozapalenia mają pryzmy o wysokości 4 metrów. Tylko do tej wysokości były pewnie prowadzone badania. To co będzie zgodne z prawdą to pewnie to, iż mają skłonność do samozapalenia jeśli wysokość pryzmy przekroczy 2 metry i wzrasta z jej wysokością

92

Kwas huminowy C6H4O3

To nie jest wzór kwasów huminowych, które mogą się znacznie różnić składem i są strukturalnie dużo bardziej rozbudowane. Do ogólnej nazwy grupy tych związków nie podaje się wzoru sumarycznego. Jako jednostkę zasadniczą tych związków uważa się alkohol koniferylowy. Ale on nie składa się z sześciu atomów węgla

98

Tabela 10

Nie ma czegoś takiego jak izotermiczne samoprzyspieszające utlenianie. Jeżeli proces utleniania przyspiesza wiąże się z wydzieleniem większej ilości ciepła a więc temperatura miejsc aktywnych narasta. A przyspiesza dlatego, iż następuje kumulacja tego ciepła. Nie ma więc mowy o izotermiczności bo to oznacza warunki stałej temperatury.

Zapewne autor chciał powiedzieć, iż proces nagrzewania następuje przy niezmiennych warunkach otoczenia. A warunki pogodowe i warunki rozpatrywanego układu to dwie różne sprawy. Sam proces nie jest izotermiczny bo następuje kumulacja ciepła i nie następuje etap równowagi między ilością ciepła dostarczonego w procesie chemicznym przez układ a odebranym przez otoczenie.

118

Nawozy azotowe zalicza się do bezpiecznych pożarowo, z wyjątkiem azotanu potasu, który jest utleniaczem i podtrzymuje palenie. W temperaturze ok. 40oC wytwarza się z niego kwas azotowy

Należy zaznaczyć, że pod wpływem wilgoci. Sam z siebie się nie wytworzy kwasu azotowego. Należy też dodać, iż w temperaturze powyżej 40oC bo w tej temperaturze ten proces się dopiero powoli rozpoczyna.

120

Proces samozapalenia…

Błędy we wzorach. Podtlenek azotu to N2O a dwutlenek azotu to NO2.

121

W procesie podgrzewania azotanu amonu w stosunkowo niskiej temperaturze (poniżej 90oC) zauważalna jest powolna dysocjacja do kwasu azotowego i amoniaku….

Lepiej użyć sformułowania rozkład, lub ewentualnie dysocjacja termiczna

123

superfosforu

Powinno być superfosfatu

128

Są mieszaniną glicerolu i kwasów tłuszczowych

Są estrami glicerolu i kwasów tłuszczowych. Sformułowanie mieszanina w tym kontekście jest nieprawidłowe

153

W opisie warto dodać informacje, iż po wypraniu na ubraniach mogą pozostać resztki środków piorących zawierających np. nadwęglany oraz nadborany. Związki te posiadają silne właściwości utleniające i mogą przyspieszać proces samonagrzewania wilgotnych ubrań

156

nadborku

Powinno być nadboranu

165

Fosforan biały

Powinno być fosfor biały

165

Puder aluminium

Powinien być pył aluminiowy lub pył glinowy

166

Tlenki grupy wapnia

Jeśli już to nadtlenki metali alkalicznych oraz ziem alkalicznych.

166

Wśród wymienionych związków brakuje ponadtlenków metali alkalicznych oraz wodorków, glinowodorków oraz borowodorków metali

166

Samonagrzewanie zachodzi na skutek wydzielania się ciepła i wodoru lub acetylenu….

Całość zdania jest niegramatyczna oraz pozbawiona sensu merytorycznego. Warto byłoby je usunąć

166

W punkcie 3. Samozapalające się w zetknięciu jedna z drugą

Te sformułowanie jest nieprawidłowe bo odbiorca nie wiem co z czym. Powinna być informacja np. Substancje mogące powodować samozapłon materiałów organicznych

167

Tabela 16.

Dla kwasu azotowego składnikiem drugim powinny być materiały porowate i włókniste pochodzenia organicznego.

Z punktu dotyczącego siarkowodoru powinien być wyrzucony alkohol metylowy i terpentyna.

Można go dać do punktu dotyczącego kwasu azotowego. Aczkolwiek to są wybrane dwie substancje a kwas azotowy ma zdecydowanie szerszy zakres oddziaływania.

168

Rozdział dotyczący nadtlenków organicznych

Przedstawiony podział jest nieco uproszczony. De facto do grupy nadtlenków organicznych zalicza się także hydronadtlenki gdzie tylko jeden atom wodoru w cząsteczce H2O2 został podstawiony częścią organiczną. To co istotnie wpływa na zagrożenie związane z nadtlenkiem organicznym jest udział masowy formy aktywnej tlenu w cząsteczce. Co do omawiania nadtlenku wodoru w tekście warto zaznaczyć, iż w procesie produkcyjnym wykorzystuje się roztwory tej substancji (np. 60% H2O2). W stanie czystym nikt nie wykorzystuje tej substancji gdyż jest zbyt niestabilna chemicznie.

169

Mocne kwasy nieorganiczne, zwłaszcza wobec substancji organicznych

Jako składnik pierwszy powinien być podany jedynie któryś z elementów. Skoro w kolumnie drugiej podane są chlorany, bromiany, chloryny itp to w kolumnie pierwszej powinien być zapis ogólny – substancje organiczne.

Natomiast co do reaktywności materiałów organicznych względem mocnych kwasów nieorganicznych powinien być osobny wiersz w dodatku opisany, iż czynnikiem ryzyka są mocne kwasy nieorganiczne o właściwościach utleniających np. H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3 itp.

Należy zaznaczyć, że kwasy nieutleniające będące mocnymi kwasami nie będą posiadać takiej ogólnej własności

170

p-nitrozodwumetyloailina

Prawidłowa nazwa:
p-nitrozodwumetyloanilina

171

Fosfor ma zdolność do samozapalenia wtedy gdy jest w postaci sproszkowanej

Należy zaznaczyć, iż dotyczy to fosforu czerwonego. Fosfor biały nie musi być sproszkowany by uległ samozapaleniu

171

Ciężar właściwy G/cm2

To nie jest jednostka ciężaru właściwego. Tak naprawdę powinno się wtedy używać jednostki N/m3 lub kN/m3. Aby nie wchodzić w niuanse i być poprawnie zinterpretowanym proponuję używać jednostki g/cm3 lub kg/m3 z oznaczeniem, iż jest to gęstość a nie ciężar właściwy.

Nierozróżnianie tych pojęć jest częstym błędem w publikacjach

171

Fosfor biały w zwartej postaci ma temperaturę samozapalenia 60oC

Temperatura zapłonu białego fosforu zależy od wilgotności powietrza. Dane literaturowe wskazują, iż w wilgotnym powietrzu może zapalić się nawet w temperaturze około 30oC. Inną kwestia są zanieczyszczenia.

172

P2H2 fosforowodór

Fosforowodór to PH3. Samorzutnie ulega zapłonowi zanieczyszczenie fosforowodoru, którym jest difosfina P2H4.

176

gwałtownie ulatniać i zapala się

gwałtownie utleniać i zapala się

177

Roztwór benzyny lub ropy naftowej z dwusiarczkiem siarki

roztwór fosforu białego w dwusiarczku węgla z dodatkiem benzyny lub ropy naftowej

181

Małe odłupane kawałki cezu…

Nie muszą być małe. Cez i tak ulegnie samozapaleniu zwłaszcza w wilgotnym powietrzu. Bezpieczniej powiedzieć, iż czas w którym dojdzie do zapłonu zależy od rozdrobnienia.

Zwłaszcza, iż w warunkach lata cez się po prostu stopi. Jego temperatura topnienia to zaledwie 28oC.

182

podobnie jak związki cezu i rtęci

De facto to jest stop a nie związek chemiczny. Najlepiej napisać amalgamaty cezu i rtęci

182

parach bromku potasu

parach bromu

182

Zapalając się w temperaturze 115oC

Być może w suchym powietrzu będzie 115oC. W normalnych warunkach otoczenia zapłon sodu następuje natychmiast po stopieniu i będzie funkcją wilgotności.

183

że adsorpcja i chemisorpcja tlenu

że chemisorpcja tlenu oraz wody zawartej w powietrzu

185

pudru

pyłu

187

2FeS+O=>Fe2O3 + 64741 cal

2FeS+3,5O2=>Fe2O3 + 2SO2 + 64741 cal

195

Farby pochodzenia organicznego w stanie zmielonym

Barwniki pochodzenia organicznego w stanie zmielonym

Samozapalenie jako przyczyna pożaru

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *